Paragrafen

Financiering

  1. Algemeen

De uitgaven en inkomsten van de gemeente lopen niet synchroon in de tijd. Soms leent de gemeente geld om tijdig betalingen te kunnen verrichten en soms heeft ze (tijdelijk) overtollige liquide middelen. Al deze geldstromen lopen via de treasuryfunctie, die de gemeente bij de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe heeft ondergebracht.

De uitvoering van de financieringsfunctie vindt plaats binnen de kaders die zijn vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden, afgekort Wet Fido. In deze wet zijn regels opgenomen voor de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie bij de decentrale overheden.

  1. West Betuwe

Het grootste gedeelte van het jaar heeft de gemeente in een situatie van overliquiditeit verkeert. Alleen in de eerste maanden van 2020 waren er onvoldoende financiële middelen om uitgaven te kunnen doen. De verkoop van de aandelen Eneco, de opbrengsten van de precariobelasting, verkopen van kavels en een teruggaaf van de BTW Compensatie Fonds zorgde er voor de liquiditeitspositie van de gemeente goed werd. Dusdanig goed dat een aflossing van een vaste lening van twaalf miljoen euro uit eigen middelen kon worden betaald.

  1. Rentevisie

Naast de ontwikkeling van de omvang van de financieringsbehoefte is de renteontwikkeling een belangrijke factor. De Europese Centrale Bank (ECB) voerde – als gevolg van Covid-19 – in 2020 een ruimhartig monetair beleid. Het gevolg van dit ruimhartig beleid was dat de rentepercentages erg laag bleven en zelfs negatief werden.

Voor het rentepercentage van een langlopende lening (10-jaars) was de verwachting dat deze in 2020 tussen -/- 0,30% en +/+ 0,30% zou schommelen. Het daadwerkelijk percentage liet in 2020 een grillig verloop zien; de weken voor de eerste lockdown als gevolg van Covid-19 daalde het rentepercentage sterk, waarna het in de eerste weken van maart tot waarden rond de 0% steeg. Vanaf maart is het rentepercentage gedaald en bewoog zich aan het eind van het jaar op een niveau van rond -/- 0,50%.

Voor de 3-maands Euribor (= Euro Interbank Offered Rate: het gemiddelde rentetarief waar tegen 57 Europese banken elkaar leningen in euro’s verstrekken. Hierbij gelden verschillende looptijden: van 1 week tot 12 maanden) was de verwachting dat het rentepercentage rond de -/- 0,4% zou schommelen. Net als voor de 10-jaars laat ook de 3-maands Euribor een (minder sterke) stijging zien aan het begin van maart, waarna ook voor dit rentetarief een geleidelijke daling is ingezet tot een niveau van -/- 0,55%.

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2021 09:41:31 met de export van 07/14/2021 09:29:47