Jaarrekening

Overzicht per taakveld

Taakveld

Begroting voor wijziging 2020

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

Bedragen x € 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Bestuur

3

4.980

-4.978

2.264

5.194

-2.930

0

5.902

-5.902

Burgerzaken

641

1.533

-892

785

1.635

-850

651

1.562

-911

Beheer overige gebouwen en gronden

487

873

-386

561

848

-288

941

982

-41

Overhead

6

13.255

-13.249

169

13.010

-12.842

175

12.275

-12.101

Treasury

2.066

90

1.977

14.682

-250

14.932

14.698

-201

14.899

OZB woningen

7.332

404

6.928

7.431

450

6.981

7.458

449

7.008

OZB niet-woningen

5.296

240

5.056

5.358

257

5.101

5.420

257

5.163

Parkeerbelasting

222

2

221

112

2

111

139

0

139

Belastingen Overig

5.026

2

5.025

5.026

57

4.969

5.031

128

4.904

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

65.362

0

65.362

68.623

0

68.623

69.043

0

69.043

Overige baten en lasten

138

1.149

-1.011

0

31

-31

0

3

-3

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

34

-34

Crisisbeheersing en Brandweer

0

4.145

-4.145

0

5.608

-5.608

145

4.467

-4.322

Openbare orde en Veiligheid

28

1.605

-1.576

49

1.301

-1.252

32

1.174

-1.143

Verkeer, wegen en water

407

8.965

-8.558

1.138

13.075

-11.937

1.457

6.690

-5.233

Parkeren

21

127

-106

21

95

-74

23

71

-48

Recreatieve Havens

0

112

-112

0

107

-107

0

105

-105

Openbaar vervoer

5

220

-215

3

418

-415

7

277

-270

Economische ontwikkeling

0

240

-240

0

584

-584

0

572

-572

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.831

3.938

-108

6.404

6.481

-77

8.621

7.511

1.111

Bedrijfsloket en -regelingen

75

48

26

54

59

-5

50

54

-4

Economische promotie

174

169

5

156

201

-45

166

168

-2

Openbaar basisonderwijs

18

234

-215

18

237

-219

38

349

-311

Onderwijshuisvesting

87

2.688

-2.600

87

2.211

-2.124

94

2.218

-2.125

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

647

2.825

-2.178

831

3.080

-2.248

490

2.271

-1.781

Sportbeleid en activering

0

544

-544

18

585

-567

0

523

-523

Sportaccommodaties

77

970

-893

124

1.065

-940

138

992

-855

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

379

-379

0

456

-456

0

434

-434

Musea

5

585

-580

5

512

-507

6

608

-602

Cultureel erfgoed

1

418

-418

1

402

-402

51

384

-332

Media

48

1.062

-1.013

48

1.109

-1.061

49

1.054

-1.005

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

352

4.267

-3.915

873

5.079

-4.206

865

4.923

-4.058

Samenkracht en burgerparticipatie

1.189

4.746

-3.556

1.494

5.904

-4.410

1.684

4.833

-3.148

Wijkteams

0

699

-699

581

1.582

-1.000

473

1.518

-1.045

Inkomensregelingen

7.688

11.445

-3.757

12.387

15.393

-3.007

11.977

14.823

-2.846

Begeleide participatie

0

3.613

-3.613

0

3.228

-3.228

0

3.322

-3.322

Arbeidsparticipatie

0

456

-456

0

556

-556

0

525

-525

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

1.379

-1.379

0

1.867

-1.867

0

1.925

-1.925

Maatwerkdienstverlening 18+

315

7.078

-6.762

543

7.715

-7.172

356

7.840

-7.485

Maatwerkdienstverlening 18-

11

6.533

-6.523

11

8.467

-8.456

0

9.221

-9.221

Geëscaleerde zorg 18+

0

388

-388

0

505

-505

0

444

-444

Geëscaleerde zorg 18-

0

2.830

-2.830

0

3.423

-3.423

0

3.295

-3.295

Volksgezondheid

0

2.527

-2.527

0

2.246

-2.246

0

2.228

-2.228

Riolering

9.180

7.442

1.738

6.932

5.329

1.603

7.494

5.814

1.680

Afval

4.536

4.009

527

4.512

4.085

427

4.918

4.500

419

Milieubeheer

9

1.108

-1.099

1.018

3.580

-2.562

713

3.086

-2.373

Begraafplaatsen

885

1.674

-789

885

1.599

-713

1.051

1.693

-642

Ruimtelijke Ordening

214

988

-774

373

1.374

-1.001

384

1.228

-844

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

8.266

8.932

-666

9.834

10.264

-430

12.490

11.428

1.062

Wonen en bouwen

1.368

5.026

-3.658

2.083

3.023

-940

2.178

3.157

-978

Saldo taakvelden

126.017

126.941

-924

155.497

144.039

11.458

159.505

137.116

22.389

Mutaties reserves

12.518

7.013

5.504

32.751

42.044

-9.293

25.083

40.047

-14.965

Gerealiseerd resultaat

138.535

133.954

4.581

188.248

186.084

2.165

184.588

177.164

7.424

De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen.

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2021 09:41:31 met de export van 07/14/2021 09:29:47