Home

Algemeen

De jaarstukken West Betuwe bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat de regelgeving daarvoor. De jaarstukken worden gezien als de "spiegel" van de begroting West Betuwe 2020.

De jaarstukken beginnen met de inleiding, leeswijzer en het financieel resultaat over 2020 op hoofdlijnen.

Jaarverslag
Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording, de algemene dekkingsmiddelen en de paragrafen.

De Programmaverantwoording bestaat uit de volgende programma's:
Programma 1    Bestuur en ondersteuning
Programma 2    Veiligheid
Programma 3    Verkeer, vervoer en waterstaat
Programma 4    Economie
Programma 5    Onderwijs
Programma 6    Sport, cultuur en recreatie
Programma 7    Sociaal Domein en Volksgezondheid
Programma 8    Duurzaamheid en Milieu
Programma 9    Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Programma 10  Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Conform de opzet van de begroting wordt per programma door middel van een stoplicht aangegeven wat de status is van de realisatie van de doelen en resultaten vanuit de Programmabegroting 2020. De legenda van het stoplicht is als volgt:

  • Groen   is gerealiseerd in 2020
  • Oranje   uitvoering ligt op schema
  • Rood   is niet gerealiseerd in 2020

In de programmaverantwoording hebben veel resultaten de kleur "rood". Dit komt omdat bij het opstellen van de doelen en de resultaten de ambities erg hoog waren qua realiseerbaarheid, zeker in het licht van de uitgebroken coronapandemie.

Voor de gemeenschappelijke regelingen geven we per programma aan "wat er heeft gespeeld" in 2020. Ook geven we inzicht in de (verplichte) indicatoren. Tot slot presenteren we bij elke programma de gerealiseerde lasten en baten van het programma.

De paragrafen geven inzicht in de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico's. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft de volgende paragrafen voor:
1. Lokale heffingen
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid

8. Covid-19

Jaarrekening
De jaarrekening bestaat uit het totale overzicht van de baten en lasten per programma, de balans en diverse overzichten (aanwending van de post Onvoorzien,  incidentele baten en lasten,  structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves, Wet normering topinkomens, Single Information Single Audit (SISA)).
Daarnaast geven we per programma inzicht in de financiële afwijkingen. De werkelijke kosten en baten vergelijken we met de begroting 2020 inclusief alle vastgestelde wijzigingen en verklaren we de afwijkingen. Tevens maakt ook de balans onderdeel uit van de jaarrekening.
De balans met de toelichting verschaft op systematische wijze informatie over de samenstelling van de bezittingen (activa) en schulden (passiva) aan het eind van het begrotingsjaar en over de ontwikkelingen daarvan. 

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2021 09:41:31 met de export van 07/14/2021 09:29:47