Paragrafen

Grondbeleid

Het grondbeleid ondersteunt de ruimtelijke ontwikkelingen in West Betuwe. De gemeente stelt samen met de samenleving een agenda op voor de toekomst voor de kernen en het buitengebied.
Bij de ruimtelijke agendapunten wordt afgewogen welke instrumenten van het grondbeleid worden ingezet passend bij het beoogde beleidsdoel en de financiële mogelijkheden.

In 2020 is de Nota grondbeleid West Betuwe 2020 vastgesteld waarin een aantal zaken toegevoegd die het beleid beter maken, inspelen op nieuwe ruimtelijke opgaven voor de gemeente en de veranderende rol van de gemeente. In deze nota een afwegingskader toegevoegd ter ondersteuning van de grondbeleidskeuze, worden de ontwikkelingen vanuit het BBV-regelgeving (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) verwerkt en een doorkijk gegeven in de nieuwe Omgevingswet. Deze strategische nota fungeert als paraplunota voor een viertal nota’s waarmee uitvoering aan het grondbeleid gegeven wordt op meer operationeel niveau. Het betreft de inmiddels vastgestelde nota restgroen, de nota kostenverhaal en de nota grondprijs- en uitgiftebeleid. De vierde nota Bovenwijkse zaken wordt opgesteld zodra de omgevingsvisie er is.

De gemeente kiest voor opgavegericht grondbeleid. Het opgavegericht grondbeleid geeft ruimte om aan te sluiten bij de rol die de gemeente kan hebben in opgaven in een gebiedsproces. Dit houdt in dat de gemeente per locatie- en gebiedsniveau aan de hand van een afwegingskader een keuze maakt welke grondbeleidsvorm voor die locatie en situatie passend is. Door te werken met een afwegingskader wordt op een uniforme en zorgvuldige wijze op basis van de opgaven en de locatie specifieke omstandigheden de grondbeleidskeuze bepaald. Hiermee beschikt de raad over een ondersteunend beleidskader dat ze in staat stelt om (maatschappelijke) doelen en de bestuurlijke ambities te verwezenlijken of te versterken in een gebied.

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2021 09:41:31 met de export van 07/14/2021 09:29:47