Home

Algemeen

De financiële huishouding van een gemeente werkt in de basis zoals iedere andere financiële huishouding. Naast de jaarlijkse baten en lasten die in de exploitatie staan, kunnen we voor aanvullende (incidentele) lasten geld uit reserves halen. Via de balans en de exploitatierekening verkrijgen we snel inzicht in de financiën van West Betuwe.

In de balans komt de verhouding tussen de bezittingen (activa) en de daarvoor beschikbare eigen middelen (reserves) en financieringsmiddelen van derden (schulden) tot uitdrukking.

In de exploitatierekening maken we duidelijk welke inkomsten de gemeente heeft en waar het geld aan wordt uitgegeven. Het jaarrekeningresultaat is het saldo van de inkomsten en uitgaven in dat jaar en de verrekening met de reserves. Het saldo van inkomsten en uitgaven voor verrekening met reserves geeft aan of we per saldo middelen aan het eigen vermogen kunnen toevoegen (bij een positief saldo), of dat we middelen aan het eigen vermogen moeten onttrekken (bij een negatief saldo).

Gerealiseerd resultaat

Het werkelijke jaarrekeningresultaat 2020 bedraagt 7.423.967 euro. Bij de decemberwijzing 2020 verwachtten we een resultaat van 2.164.559 euro. Het uiteindelijke resultaat is dus 5.259.408 euro hoger dan verwacht.

In onderstaande tabel ziet u het overzicht van het resultaat:

Bedragen x 1.000

Financieel resultaat

Begroot na wijziging

Werkelijk

Verschil

Baten

155.497

159.505

4.008

Lasten

-144.039

-137.116

6.923

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten

11.458

22.389

10.931

Onttrekkingen uit de reserves

32.751

25.083

-7.668

Toevoegingen aan de reserves

-42.044

-40.047

1.997

Totaal

2.165

7.424

5.259

 
Afwijkingen per programma
Om een goed beeld te krijgen van de oorzaak van afwijkingen laat de volgende tabel zien binnen welke programma’s verschillen optreden en hoe groot die verschillen zijn ten opzichte van de laatste vastgestelde begrotingswijziging (decemberwijziging 2020).

Bedragen x 1.000

Programma

Saldo na December wijziging

Saldo jaarrekening 2020

Verschil

1. Bestuur en Ondersteuning 

-25.886

-25.442

444

2. Veiligheid 

-6.794

-5.399

1.395

3. Verkeer, Vervoer en Waterstaat

-11.530

-9.373

2.157

4. Economie 

-721

495

1.216

5. Onderwijs 

-4.293

-4.058

235

6. Sport, Cultuur en Recreatie 

-8.554

-8.482

72

7. Sociaal Domein en Volksgezondheid 

-34.623

-35.443

-820

8. Duurzaamheid en Milieu

-3.471

-3.219

252

9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing 

-3.341

-1.761

1.580

10. Financiering en Algemene dekkingsmiddelen

101.378

100.105

-1.273

Totaal

2.165

7.424

5.259

Structureel resultaat
Door het opnemen van een tabel met het structureel resultaat wordt een onderbouwing gegeven van het structurele begrotingsevenwicht. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het inzicht in de financiële positie van de gemeente. Van een structureel begrotingsevenwicht is sprake als structurele lasten in de begroting worden afgedekt door structurele baten. Met deze tabel wordt aangegeven in hoeverre het jaarrekeningresultaat van 2020 is samengesteld uit incidentele baten en lasten.
Het effect van de incidentele baten en lasten op het resultaat is als volgt:

Bedragen x 1.000

Structureel resultaat

Begroot na wijziging

Werkelijk

Verschil

Saldo van baten en lasten

11.458

22.389

10.931

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

-9.293

-14.964

-5.671

Gerealiseerd resultaat

2.165

7.424

5.259

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-985

3.129

4.114

Structureel resultaat

3.150

4.295

1.145

Een overzicht van de incidentele baten en lasten is opgenomen in het jaarrekeningoverzicht.
Bij het opstellen van de tabel incidentele baten en lasten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- Het betreft baten en lasten die zich voordoen in de begroting en/of de jaarrekening.
- Het betreft baten en lasten opgenomen met een drempel vanaf 50.000 euro.
-Het betreft baten en lasten die zich maximaal drie jaar voordoen of waarvan de eindigheid vastligt als gevolg van een raadsbesluit of toekenningsbesluit.
-Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zijn in beginsel incidenteel van aard. Een uitzondering vormen de bestemmingsreserves voor de (gedeeltelijke) dekking van kapitaallasten die als structureel worden gerekend. Ook de reserves voor de beheerplannen die vanaf 2021 (weer) via voorzieningen worden geëgaliseerd, worden als structureel gerekend.

Budgetoverhevelingen
Bij de decemberwijziging heeft de raad diverse budgetten overgeheveld naar 2021 omdat niet alle activiteiten, waarvoor een incidenteel budget beschikbaar is, geheel of gedeeltelijk afgerond zijn in 2020. Bij de decemberwijziging zijn echter niet alle budgetten overgeheveld omdat toen nog niet alle informatie beschikbaar was of omdat een deel van de budgetten pas in december 2020 verkregen zijn via het gemeentefonds (decembercirculaire 2020). Via de resultaatbestemming bij de jaarrekening stellen we voor om deze budgetten over te hevelen naar 2021.

Bedragen x 1.000

Budgetoverhevelingen

Ambtsketen burgemeester

20

Griffie

68

Accountantskosten

10

Afkoop onderhoud Prorail

100

Wet Inburgering

112

WMO zorg ambulant 18+

245

Kansrijke start

13

Training toegang Sociaal domein

35

Nota grondbeleid en nota bovenwijkse voorzieningen

14

Bereikbaarheid Linge

80

Inkoopfunctie

67

Aankoop grond Karnheuvelsestraat Est

50

Harmonisatie sportbeleid

89

Covid-19 compensatie junibrief/septembercirculaire 2020

324

Covid-19 compensatie decembercirculaire 2020

99

Corona noodfonds

176

Totaal budgetoverhevelingen

1.502

Toelichting budgetoverhevelingen

Ambtsketen burgemeester
In de tweede bestuursrapportage 2020 is een budget van 20.000 euro beschikbaar gesteld voor de aankoop van de ambtsketen. De levering (en de betaling) hiervan vindt plaats in 2021.

Griffie
Het opstarten van de Rekenkamer is vertraagd naar 2021. Daarnaast gaat het griffie personeel in 2021 in plaats van 2020 op cursus en zijn kosten voor het RIS ook doorgeschoven naar 2021.

Accountantskosten
De advisering over verordeningen voor de auditcommissie vindt plaats in 2021 in plaats van 2020.

Afkoopsom ProRail
Via de Bloesemrapportage 2018 van voormalig gemeente Geldermalsen is besloten dat de jaarlijkse onderhoudslasten aan de geluidschermen langs het spoor  worden afgekocht bij ProRail. Deze afkoop bedraagt 100.000 euro in het jaar 2020. Pro Rail heeft echter nog geen factuur hiervoor gestuurd, waardoor betaling plaatsvindt in 2021.

Inburgering
De inwerkingtreding van de Wet Inburgering is doorgeschoven naar 1 januari 2022. In de meicirculaire 2020 hebben we extra geld ontvangen voor invoering van de nieuwe wet en voor maatschappelijke begeleiding statushouders. De niet bestede gelden in 2020 van 112.000 euro hevelen we over naar 2021.

WMO zorg ambulant 18+
Via de septembercirculaire 2020 ontvingen we 18.000 euro voor de brede aanpak dak- en thuislozen. De maatschappelijke opvang is belegd bij gemeente Nijmegen. In het kader van landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang heeft de gemeente hier ook een rol in gekregen en hiervoor budget ontvangen.
Van de gemeente Nijmegen hebben we 227.000 euro ontvangen voor de innovatie ambulantisering GGZ. Daarnaast heeft deze gemeente ook zijn reserve Beschermd wonen opgeheven. Het saldo is verdeeld over de deelnemende gemeenten voor de uitvoering van de taken decentralisatie beschermd wonen. De uitgaven ten laste van deze budgetten worden vanaf 2021 gedaan.

Kansrijke start
Kansrijke start is een actieprogramma om zorg en ondersteuning te bieden aan kwetsbare gezinnen. De activiteiten zijn eind 2020 gestart waardoor de uitgaven veelal in 2021 worden gedaan.

Training toegang Sociaal domein
Vanwege Covid-19 kon het trainingsbureau de training niet verzorgen in 2020 en is deze verplaatst naar 2021.

Opstellen nota's grondbeleid en bovenwijkse voorzieningen
De nota bovenwijkse voorzieningen is in 2020 niet opgesteld en de nota grondbeleid gedeeltelijk. Afronding vindt plaats in 2021.

Bereikbaarheid Linge
In 2020 hebben we een inventarisatie gemaakt van de bereikbaarheid van de Linge vanuit de kernen. De uitvoering en de hieraan gerelateerde kosten geven we uit in 2021.

Inkoopfunctie
De activiteiten rondom het project Inkoopfunctie zijn later gestart vanwege Covid-19 en schuiven door naar 2021.

Aankoop grond Karnheuvelsestraat Est
De aankoop van de grond vindt plaats in 2021 in plaats van 2020.

Harmonisatie sportbeleid
Het college stelt voor de gelden die in 2020 niet zijn uit gegeven aan subsidies en sport en bewegen als gevolg van Covid-19 in te zetten voor de harmonisatie van het sportbeleid.

Compensatie pakket Rijk Covid-19
Het Rijk heeft via het gemeentefonds in 2020 gelden ter beschikking gesteld voor de compensatie van de Covid-kosten. Een deel van deze compensatie is gebruikt voor het opvangen van deze kosten in 2020. Het resterende budget gebruiken we voor de kosten in 2021.

Corona noodfonds
In 2020 heeft de raad 500.000 euro ter beschikking gesteld voor ondersteuning van de maatschappelijke organisaties als gevolg van Covid-19. Het budget is niet volledig benut. Het restant gebruiken we om deze organisaties (ook) in 2021 nog extra te ondersteunen.

Resultaat na budgetoverhevelingen
Wanneer we de budgetoverhevelingen van het resultaat afhalen, bedraagt het resultaat na budgetoverhevelingen:

Bedragen x 1.000

Gerealiseerd resultaat na budgetoverhevelingen

Gerealiseerd resultaat (saldo jaarrekening 2020)

7.424

Budgetoverhevelingen

1.502

Totaal

5.922

Hieronder geven we een overzicht van de grootste afwijkingen ten opzichte van de begrotingswijziging van de decemberwijziging 2020. Voor een uitgebreide analyse per programma verwijzen wij u naar de financiële analyses bij de jaarrekening.

Bedragen x 1.000

Belangrijkste verschillen ten opzichte van gewijzigde begroting

Raad (accountant, rekenkamer en RIS)

104

Organisatiekosten

164

Kantoor (panden en kosten)

151

Wethouderspensioenen

-75

Veiligheid (toezicht & handhaving en openbare orde en veiligheid)

108

Compensatiegelden Covid

1.111

Meerkosten/minder opbrengsten als gevolg van Covid-19 (diverse programma's)

-787

Noodfonds Corona

176

Verkeer en vervoer (spoor, parkeren, gladheid e.d.)

270

Grondexploitaties bedrijventerreinen

1.158

Leerlingenvervoer

350

Huisvesting onderwijs en gymlokalen

-136

Openluchtrecreatie

80

Sportbeleid

89

Afstoten snippergroen

63

Kulturhus Haaften

-97

Toezicht kinderopvang

62

Wet Inburgering

91

Armoedebeleid

257

Inkomensvoorzieningen

154

WMO- en Jeugdzorg

-1.191

WMO-zorg ambulant 18+

245

Milieubeheer

112

Begraafplaatsen

67

Ruimtelijke Ordening en wonen

202

Grondexploitaties woningen

1.492

Omgevingsvergunningen

-109

Gemeentelijke eigendommen

227

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

420

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

121

Voorziening dubieuze vorderingen

-72

Diverse kleinere verschillen

452

Totaal afwijkingen

5.259

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2021 09:41:31 met de export van 07/14/2021 09:29:47